Joomla Tema by Web Dev

GOK-Coördinator

We spraken met Rachel Laget, GOK-coördinator op onze school. GOK staat voor gelijke onderwijskansen, een geïntegreerd beleid dat alle leerlingen optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Gelijke onderwijskansen is ook een geïntegreerd beleid dat uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaat en daarom specifiek aandacht heeft voor leerlingen uit kansarme milieus. Om dit beleid te kunnen realiseren, krijgt de school extra uren ter beschikking.

Gokken doen we volgens een cyclus

Beste Rachel, in de GOK-werking wordt er steevast gesproken over GOK-cycli, maar wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?

Een GOK-cyclus is een periode van 3 jaar waarin alle scholen die extra GOK-uren krijgen, een specifiek beleid ontwikkelen. Een van de belangrijke aspecten hiervan is dat telkens begonnen wordt met een beginsituatie-analyse die er voor zorgt dat het beleid telkens wordt afgestemd op de reële noden van het moment. In die zin is een GOK-cyclus een periode die flexibel meedraait op de veranderingen in de school. Op het einde van een cyclus kan een school doorgelicht worden, specifiek op haar GOK beleid. Voor het huidige GOK-beleidsplan (2018-2021) legt onze school de focus op de pijlers Ouder- en leerlingenparticipatie en Omgaan met diversiteit.

Zowel ouders als leerlingen bij de school betrekken

Hoe uit leerlingenparticipatie zich op DvM HTB en hoe wil je dit verder uitwerken?

Leerlingenparticipatie situeert zich op verschillende niveaus. Het meest formele niveau is de leerlingenraad en de vertegenwoordiging van de leerlingen in de schoolraad. Op dat niveau worden immers beslissingen genomen die te maken hebben met het beleid van de school. Het GOK-beleid bv. wordt ook besproken op de schoolraad. Die inspraakmogelijkheid is er wel op onze school. Nieuw in deze GOK cyclus is, dat de leerlingenraad wordt uitgenodigd om actief mee te werken om een aantal doelstellingen van het beleidsplan mee te realiseren. Ik ben benieuwd hoe dit in zijn werk zal gaan. Er staat ook een bevraging klaar waarbij alle leerlingen een aantal prioriteiten kunnen kiezen uit de GOK-thema’s en suggesties kunnen toevoegen. Zij kunnen daar ook aangeven of ze voldoende kansen krijgen om voorstellen te doen en eigen ideeën naar voor te brengen. Het perspectief van de leerling is anders dan dat van het schoolteam, zij zien zaken die wij niet zien, zij hebben noden waar we helemaal geen weet van hebben als we het hen niet vragen. De resultaten van de bevraging zullen teruggekoppeld worden naar de leerlingenraad en dan kunnen we daar samen mee aan de slag.

Leerlingenparticipatie kan zich ook uiten op minder formele niveaus, bv. “Hoe wil jij je middagpauze doorbrengen?” Leerlingen zijn daar via de klasverantwoordelijken over bevraagd. Waar mogelijk houden we rekening met de vragen van de leerlingen en ook, met de initiatieven die van henzelf uitgaan: dansles op dinsdag en zelfverdediging op maandag. Die activiteiten werden door leerlingen zelf voorgesteld én ook begeleid. Ook binnen de klas, wanneer inspraak wordt gevraagd over te behandelen thema’s. Op onze school zit er nog veel rek op dit gegeven. Veel wordt ingevuld vanuit het schoolteam. Participatie vanaf het niveau o: daar heb ik geen concrete voorbeelden van, al zullen die er wel zijn. Starten met een open vraag bv. bij het organiseren van een uitstap of het aanpakken van een thema : dit is de doelstelling, hoe gaan we die realiseren? Wat zijn jullie voorstellen?

Naast leerlingenparticipatie wordt in DvM-HTB wordt ook veel belang gehecht aan de betrokkenheid van de ouders, hoe zou jij de ouderparticipatie verder willen concretiseren?

Ik spreek liever over ouderbetrokkenheid. Participatie is weerom een formeel gegeven: je hebt de ouderraad en de schoolraad waarin ook een vertegenwoordiger van de ouders aanwezig is. Betrokkenheid van ouders gaat over alles wat de relatie ouder, school en kind betreft. Elke ouder is betrokken ook al kan die betrokkenheid voor iedereen er anders uitzien of aanvoelen. Mijn ambities is om het partnerschap tussen ouder en school op zo’n niveau te krijgen dat we als team en als netwerk rond de leerling, er kunnen voor zorgen dat diens schoolloopbaan zo comfortabel mogelijk verloopt en omgezet wordt in een kwalificatie. Goede communicatie en afstemming van de mogelijkheden van de school en van de ouders zijn van groot belang. Iedereen heeft uiteindelijk hetzelfde doel: de leerling over de streep trekken. Hoe dat proces verloopt is vrij onvoorspelbaar. De zekerheid die er altijd moet zijn: partnerschap veronderstelt een band en die band moet zich opbouwen vanaf punt 0: het moment van inschrijving. Vandaar het belang ook van een warm inschrijvingsmoment waarin tijd wordt gemaakt voor een eerste gesprek

Het leven van ... een GOK-coördinator

Je werkt ook in twee scholen, biedt dit voor jou een meerwaarde bij het uitstippelen van het GOK-beleid of is de samenstelling van de scholen daarvoor te divers?

Het werken op twee scholen heeft niet echt een meerwaarde op dat vlak. Het is wel interessant om in verschillende schoolculturen te functioneren. Ook het werken met verschillende profielen van leerlingen is zeer verrijkend. En soms ook lastig omdat ik altijd maar nieuwe ideeën krijg, waarvan ik de uitwerking niet altijd kan realiseren zoals ik het zou willen.

Jij bent GOK-coördinator op onze school, maar hiervoor werkte je o.a. voor het Agentschap Integratie & Inburgering en bij het Kruispunt Migratie-Integratie vzw. Hoe ben je dan precies in de rol van GOK-coördinator terechtgekomen?

Het klopt dat ik jarenlang heb gewerkt in Kruispunt Migratie-Integratie vzw. Daar werkte ik rond het thema onderwijs en gelijke kansen als gedetacheerd leerkracht. Dat was een enorm boeiende en uitdagende omgeving. Ik werkte daar rond onderwijs, vanuit mijn onderwijsverleden, met partners die net de belangen verdedigden van de zogenaamde kansengroepen: het Minderhedenforum (een koepelorganisatie die de spreekbuis is van mensen met een migratieachtergrond), Samenlevingsopbouw, de koepel van organisaties rond armoede, de Vlaamse Scholierenkoepel. Ik had contacten met het huidige Unia, werkte aan onderwijsthema’s rond Rom en Roma. Kortom, een hele wereld rondom onderwijs werd mijn werkterrein. Ondertussen studeerde ik master na master antropologie en ja, de 360° reflex is wel daar ontstaan, buiten onderwijs. Ik zat met mijn neus op alle beleidsthema’s rond GOK, want dat decreet was de aanleiding om vanuit de overheid gedetacheerde leerkrachten tewerk te stellen in alle geledingen die iets met onderwijs te maken hadden. Toen mijn detachering ten einde liep, net door die overgang naar het Agentschap Integratie en Inburgering, was het een logische stap eigenlijk om binnen onze school een rol in het GOK-beleid te kunnen spelen.

Tot slot, hoe zou het perfecte GOK-actieplan er in de ideale wereld voor jou uitzien?

In de ideale wereld zou er geen GOK-actieplan moeten zijn. Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, waarin iedereen welkom is en zonder vooroordelen over achtergrond en manier van zijn wordt benaderd, wel dan zijn we er. De school heeft binnen de maatschappij eigenlijk een uitzonderingspositie: het is dé plek waar leerlingen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten. Misschien moeten we het omdraaien: een GOK-beleidsplan is nodig om de maatschappij rond de school, bekwaam te maken om met alle mensen om te gaan, om alle mensen te zien als gelijkwaardig.

Rachel, bedankt voor dit interview en mogen wij jou nog veel succes wensen met de verdere uitwerking van het GOK-beleid.